Η ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ  & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με εξειδίκευση στην μεταφορά φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας, στη δυνατότητα μεταφορών στον τομέα των διανομών και στις μεταφορές ξηρού φορτίου

Στρατηγικός άξονας της λειτουργίας μας είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, κάτω απο τον οποίο συντάσσεται και η παρούσα Πολιτική Οδικής Ασφάλειας του προσωπικού μας, καθώς και οι αντίστοιχοι συνδεδεμένοι σκοποί και στόχοι. Συγκεκριμένα και αναφορικά με την Οδική Ασφάλεια των εργαζομένων μας οι εταιρικοί στόχοι είναι:

 • Κανένα τροχαίο ατύχημα
 • Καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση ως επίπτωση συμβάντος που αφορά την οδική ασφάλεια
 • Άρτια καταρτισμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό και
 • Ετοιμότητα διαχείρισης συμβάντων

Η διοίκηση δεσμεύεται για την απόλυτη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας και την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων.

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

 • Της διαρκούς ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού μας και συνεργατών/προμηθευτών μας για την διαρκή βελτίωση των επιδόσεων μας σε ζητήματα οδικής ασφάλειας
 • Την τακτική ανασκόπηση των απειλών/ευκαιριών και προγραμμάτων Οδικής Ασφάλειας απο το πρίσμα της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζουμε
 • Την τακτική παρακολούθηση σχετικών δεικτών επιδόσεων
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένου πλάνου διαχείρισης τροχαίου συμβάντος και την διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας
 • Την προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης του ΣΔΟΑ με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και στρατηγικού άξονα

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μετα απο την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.

 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2023

Για την ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  apartmentenvelope